آگهی مزایده صحرای شش دره افوس

آگهی مزایده صحرای شش دره افوس

آگهی مزایده صحرای شش دره افوس 1200 799 afousir

بنام خدا
آگهی مزایده
شهرداری افوس در نظر دارد حدود 83 هکتار از صحرای شش دره افوس را جهت کشت دیم در اختیار شهروندان و کشاورزان محترم شهر قرار دهد.
لذا از کلیه افراد متقاضی تا پایان مهر ماه تقاضای خود را به شهرداری ارائه دهند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر افوس