اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر

اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر

اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1280 960 afousir

اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر در بافت فرسوده شهر افوس (کوچه شهید محمدرضا فرح بخش)