افزایش 40 درصدی عوارض محلی شهر افوس

افزایش 40 درصدی عوارض محلی شهر افوس

افزایش 40 درصدی عوارض محلی شهر افوس 1080 1080 afousir

در اجرای ماده 29 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها، عوارض محلی شهر افوس که مورد تصویب شماره ۱۷۲ شورای محترم اسلامی شهر با ۴۰درصد افزایش نسبت به سال جاری قرار گرفته و به تایید هیات انطباق شهرستان رسیده است و از اول سال 1403 به اجرا در خواهد آمد.