حواله کود شیمایی

حواله کود شیمایی

حواله کود شیمایی 1200 799 afousir

کشاورزانی که در سال زراعی جدید  تصمیم به کشت دیم دارند.
نسبت به دریافت حواله کود شیمایی به شرکت تعاونی مهرپرور مراجعه نمایند.